பிரியத்தின் தலைகோதியபடிஇறுதியாய்க் கோர்த்திருந்த விரல்களினூடே
உயிரின் கதகதப்பிருந்தது
எனினும் நம் உள்ளங்கைகளினூடே
ஒரு மௌனம் கதைத்திருந்தது
அறைந்து உறைந்து போன பார்வைக்கு
ஒளிவர்ணம் தீட்டிய படியும்
அணைத்து உணர்த்திய வாசனைக்கு
மலர்களைத் தூவியபடியும்
பகிர்ந்த ஆதிச்சொல்லையும்
பகிரப்போகும் இறுதிச்சொல்லையும் தேடி
துள்ளி விளையாடும் பிரியத்தின்
தலைகோதியபடியும் காத்திருப்பேன்!