விரல் நுனியில் ஒட்டிய வண்ணம்

பிடிக்க யத்தனிக்கும் விரல் நுனியில்
கொஞ்சம் வண்ணம் துறந்து
தன் வெளிக்குள் படபடக்கிறது
பொன்மஞ்சள் வண்ணத்துப் பூச்சி

இறகிலிருந்து உதிர்ந்த வண்ணம் 
காயமெனில்
எம் விரல் நுனியில் ஒட்டிய வண்ணம் 
தழும்பென்பேன்!