சாபம் சூழ் முத்தம்முற்றுப்புள்ளியின்றி திகட்டுகிறது
மகரந்தம் நிரம்பியிருக்கும்
கனவு முத்தமொன்று

நினைவுத் தகட்டை தீயிலிட்டு
சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த
பாடல்களையும் படங்களையும்
பொசுக்கி அழிப்பதுபோல் கரையும்
கனவு முத்தச்சுவை சூழ் சாபம்

தீர்க்கும் முத்தம் யாதோ!

1 comment: