வெப்ப மூச்சில் வியர்த்த ஒரு சொல்விளக்குகள் 
அணைத்த பின்பும்
சன்னல் வழியே கசியும்
தெருவிளக்கின் வெளிச்சம்
நினைவின்
மொழி மாற்றாகும்போது
வெப்ப மூச்சில்
வியர்த்த ஒரு சொல்
ஒளிந்து கிடக்கும்
பிரியத்தை
தேடித் தேடி
வேட்டையாடிக் கொண்டிருக்கிறது


-