இருளாய் ஒளிர்வது
எவர் சொன்னது
இருட்டிற்கு
ஒளியில்லையெ
இருளாய் ஒளிர்வதென்ன!

-

வெளிச்சத்தைத் தொலை
வேகமாய்த் தழுவும் 
இருளின் தேகத்தை
உணர்ந்து விடலாம்!

-

வாசனை ணர்வோரே
நுகர்ந்து பாருங்கள்
இருட்டிற்கும்
வாசனையுண்டு!

-

No comments: