புழுதிவளைகோடுகள் ஒவ்வொன்றும்
சந்திப்பின் அடையாளங்கள்
நேர்கோடுகள் ஒவ்வொன்றும்
விலகல்களின் மிச்சங்கள்
புள்ளிகள் ஒவ்வொன்றும்
உலரா முத்தங்கள்

பழுப்பேறிய சுவற்றில்
வெண் தீற்றல்களாய்
நம்மை நாமே தீட்டிவரும்
ஓவியத்தின் மீது
காலம் உதிர்க்கும் புழுதிகள்
படியத் தொடங்கியிருக்கின்றன

காலம் உதிர்க்கும் புழுதி
மொத்தமாய் ஓவியத்தை
மூடுவதற்கு முன்பாக
ஓவியத்தை நிறைவு செய்வோம் வா!