சட்டத்திற்குள் அடங்க மறுக்கும் பிரியம்

வெயிலை அறுத்தோடும்
இந்தப் பகற்பொழுது ரயில்
எந்த நிலையத்தைக் கடந்திருக்கிறது
நீ எங்கு ஏறினாய்
எந்தத் தருணத்தில் நான் இடம்பெயர்ந்தேன்
எதுவும் மனதில் தேங்கவில்லை

பின்னோடும் அடர் வனத்திலிருந்து
ஏதோ ஒரு செடியின் மலர் பறித்து
காற்றில் சரியும் கூந்தலில் சூட்டி
இதுவரையறியா மொழியொன்று பழகி
கவிதையாய் ஒப்பந்தமெழுதி
பிரியத்தின் முத்திரையிடுகையில்
இரைச்சலோடு எதிர் திசையிலிருந்து
ரயிலொன்று சீறிக் கடக்கிறது

இப்பயணம் நம்முடையது
என்பதை மட்டும் அறிகிறேன்
ஏதோ ஒரு நிலையத்தில்
நம்மில் யாரோ இறங்கியாக வேண்டும்
அதுவரையில்
ரயில் சிநேகம் என்ற சட்டத்திற்குள்
அடங்க மறுக்கும் இந்தப் பிரியத்திற்கு
என்ன பெயர் சூட்ட!?

-

No comments: