சாத்தியம்தயக்கமெனும் தகிப்பில்
மெல்ல
நீர் வார்ப்பதும்

தடுமாறித் துவளுகையில்
தாங்கிப் பிடித்து
மேலேற்றுவதும்

மனக் காயங்கள் மீது
மயிலிறகால்
மருந்திடுவதும்

திகைத்து விழிக்கையில்
திசை உருவாக்கி
நம்பிக்கையூட்டுவதும்

பொருளறியாச் சொற்களுக்கு
பிரியத்தின் அகராதியில்
அர்த்தம் தேடுவதும்

உயரத்திற்கு நகர்த்திவிட்டு
தொலைவிலிருந்து
கை அசைப்பதுவும்

சோர்ந்து நிற்கும்போது
வாய்ப்பொன்றை
யாசித்து ஈட்டித்தருவதும்

நடுங்கும் விரல்களில்
நம்பிக்கையின் கதகதப்பை
பிரியமாய்ப் பகிர்வதும்

மூழ்கியதிலிருந்து மீள்கையில்
வலியிலும் பற்றிய கை
விடாமலிருத்தலும்

அவர்களே யோசிக்காதபோது
அவர்களுக்காக
யோசிப்பதும்

மேலோட்டமாய்ச் சொன்னால்
மிக எளிதுதான்!

யோசித்துச் சொன்னால்
சற்றுக் கடினம் தான்!

உண்மையாகச் சொல்லவேண்டுமெனில்
நட்பில் அது சாத்தியம் தான்!

-