வேடிக்கை




மேசை மேல் இருக்கும்
சிங்கத்தின் பிடறியில்
ஒரு கேசம் பழுத்திருக்கிறது
தெரிந்தோ தெரியாமலோ
கண்டுகொண்ட தினத்திலிருந்து
அது நரைத்து வெளுக்கும் கணத்திற்காக
கவலையேந்திக் காத்திருக்கிறேன்
மௌனக் கர்ஜனையோடு
என் கவலையை வேடிக்கை பார்க்கிறது
சிங்கம்!

No comments: